مانیفست بین المللی محکوم نمودن رژیم صهیونیستی توسط پرفسور پاسدار سید کیوان مهتاوند