انجام و آموزش هیپنوتیزم مدیتیشن و مراقبه توسط پرفسورکیوان مهتاوند